BẢNG GIÁ LARAVAN ADS

Gói dịch vụ Google Facebook
Phí dịch vụ nghiên cứu tập khách hàng mục tiêu Miễn phí Miễn phí
Phí dịch vụ triển khai quảng cáo 1.000.000đ / tháng 1.000.000đ / tháng
Chi phí đấu giá mua quảng cáo 3.000.000đ / tháng 3.000.000đ / tháng
Tổng chi phí đầu tư quảng cáo 4.000.000đ / tháng 4.000.000đ / tháng
Gói dịch vụ Google
Phí dịch vụ nghiên cứu tập khách hàng mục tiêu Miễn phí
Phí dịch vụ triển khai quảng cáo 1.000.000đ / tháng
Chi phí đấu giá mua quảng cáo 3.000.000đ / tháng
Tổng chi phí đầu tư quảng cáo 4.000.000đ / tháng
Gói dịch vụ Facebook
Phí dịch vụ nghiên cứu tập khách hàng mục tiêu Miễn phí
Phí dịch vụ triển khai quảng cáo 1.000.000đ / tháng
Chi phí đấu giá mua quảng cáo 3.000.000đ / tháng
Tổng chi phí đầu tư quảng cáo 4.000.000đ / tháng

* Chi phí bên thứ ba (Chi phí đấu giá mua quảng cáo Google, Facebook…), chi phí chuyển khoản và các khoản chi phí khác sẽ do khách hàng thanh toán. Laravan có trách nhiệm thực hiện thanh toán phí với bên thứ ba hộ cho khách hàng, đồng thời khách hàng phải thanh toán hoàn lại phần chi phí đó cho Laravan (nếu có) bằng tiền mặt thu tại văn phòng công ty hoặc bằng chuyển khoản theo thông tin tại Điều 1.3 trong hợp đồng dịch vụ.