Cấu hình mail dành cho người bán hàng

Đầu tiên để cấu hình mail các bạn truy cập vào tải khoản admin và thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Click chuột vào WooCommerce bên trái màn hình.
  • Bước 2: Sau đó click chuột vào Settings.
  • Bước 3: Click chuột vào Emails trên màn hình.
  • Bước 4: Click chuột vào từng mụt Manage như  hình bên dưới.

Cấu hình mail thông báo đơn hàng trên Woocommerce

  • Bước 5: Thay đổi mail tại ô Recipient(s).
  • Bước 6: Lưu lại bằng cách click chuột vào nút Save changes.

Chú thích:  Làm lại bước 4  đến khi đủ mô tả như ở phía trên ảnh.

Cấu hình mail thông báo trên Woocommerce